Gas steam generator of Guangdong Huizhou Washing Plant