Warsztaty medyczne „Na ratunek” – gr. III,IV,V,VI – 11.05.2018