Warsztaty medyczne „Na ratunek” – gr. III,IV,V,VI – 05.01.2018